சீரற்ற தேடல் (Random Search) அல்காரிதம் Java: அறிமுகம், இது எவ்வாறு இயங்குகிறது, எடுத்துக்காட்டு

ரேண்டம் தேடல் அல்காரிதம், மான்டே கார்லோ தேடல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது சீரற்ற தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு தேடல் முறையாகும். தரவு வரிசையில் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் வரிசையாகச் சரிபார்ப்பதற்குப் பதிலாக, இந்த அல்காரிதம் ஆராய்வதற்காகத் தோராயமாக பல உறுப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. தொடர் தேடலுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த அணுகுமுறை நேரத்தையும் வளங்களையும் சேமிக்கிறது.

எப்படி இது செயல்படுகிறது

 1. படி 1: நீங்கள் தேட விரும்பும் தரவு வரிசையுடன் தொடங்கவும்.

 2. படி 2: ஆய்வு செய்ய குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகளைத் தோராயமாகத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 3. படி 3: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கூறுகள் தேடல் நிபந்தனையுடன் பொருந்துமா என்பதைப் பார்க்கவும்.

 4. படி 4: பொருந்தக்கூடிய உறுப்பு கண்டறியப்பட்டால், முடிவைத் திருப்பி விடுங்கள்; இல்லையெனில், படி 2 க்கு திரும்பவும்.

 5. படி 5: பொருத்தம் கண்டறியப்படும் வரை அல்லது அதிகபட்ச முயற்சிகளை அடையும் வரை செயல்முறையைத் தொடரவும்.

நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

நன்மைகள்:

 • வளம்-திறமையானது: நேரத்தையும் நினைவகத்தையும் சேமிக்கிறது, குறிப்பாக பெரிய தரவு வரிசைகளுக்கு.
 • சீரற்ற தன்மை: எளிதில் கணிக்க முடியாதது, சீரற்ற தன்மை தேவைப்படும் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றது.

தீமைகள்:

 • வெற்றிக்கான உத்தரவாதம் இல்லை: அல்காரிதம் விரும்பிய முடிவைக் கண்டுபிடிக்கும் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை.
 • நீண்ட நேரம் ஆகலாம்: மோசமான நிலையில், அல்காரிதம் தொடர் தேடலை விட அதிக நேரம் எடுக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு மற்றும் விளக்கம்

ஒரு வரிசையில் முழு எண்ணைக் கண்டறிய ரேண்டம் தேடல் அல்காரிதத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான பின்வரும் உதாரணத்தைக் கவனியுங்கள்:

import java.util.Random; 
 
public class RandomSearchExample { 
  static int randomSearch(int[] arr, int target) { 
    Random rand = new Random(); 
    int maxAttempts = arr.length; // Maximum number of attempts 
    for(int i = 0; i < maxAttempts; i++) { 
      int randomIndex = rand.nextInt(arr.length); // Randomly select an index 
      if(arr[randomIndex] == target) { 
        return randomIndex; // Return the index if found 
      } 
    } 
    return -1; // Return -1 if not found 
  } 
 
  public static void main(String[] args) { 
    int[] numbers = {1, 5, 9, 3, 7}; 
    int target = 3; 
    int result = randomSearch(numbers, target); 
    if(result != -1) { 
      System.out.println("Number " + target + " found at index " + result); 
    } else { 
      System.out.println("Number " + target + " not found in the array."); 
    } 
  } 
} 

இந்த எடுத்துக்காட்டில், வரிசையில் ஒரு முழு எண்ணைக் கண்டறிய ரேண்டம் தேடல் அல்காரிதத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம். நாங்கள் வரிசையின் மூலம் மீண்டும் செய்கிறோம், தோராயமாக ஒரு குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுத்து, அந்த குறியீட்டில் உள்ள உறுப்பு இலக்கு எண்ணுடன் பொருந்துகிறதா என்று சரிபார்க்கவும். கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், குறியீட்டைத் திருப்பித் தருகிறோம்; இல்லையெனில், அதிகபட்ச முயற்சிகளை அடையும் வரை தொடர்கிறோம்.