அல்காரிதம் கட்டுரைகள்- குறியீட்டு வழிமுறைகள் பற்றிய விரிவான ஆதாரங்கள்