ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் WebSocket _ Flask FastAPI

WebSocket சர்வர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இடையே இருதரப்பு நிகழ்நேர தொடர்பு சேனல்களை நிறுவுவதற்கான சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்பமாகும். WebSocket இரண்டு பிரபலமான கட்டமைப்புகளில் எவ்வாறு ஒருங்கிணைப்பது என்பதற்கான வழிகாட்டி கீழே உள்ளது, Flask மற்றும் FastAPI.

ஒருங்கிணைக்கிறது WebSocket _ Flask

படி 1: நூலகங்களை நிறுவவும்

முதலில், பின்வரும் கட்டளையைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் flask மற்றும் நூலகங்களை நிறுவ வேண்டும்: flask-socketio

pip install Flask flask-socketio

படி 2: விண்ணப்பத்தை அமைக்கவும்

WebSocket பயன்பாட்டில் எவ்வாறு ஒருங்கிணைப்பது என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு இங்கே Flask:

from flask import Flask, render_template 
from flask_socketio import SocketIO, emit 
 
app = Flask(__name__) 
socketio = SocketIO(app) 
 
@app.route('/') 
def index(): 
  return render_template('index.html') 
 
@socketio.on('message') 
def handle_message(message): 
  emit('response', {'data': message}) 
 
if __name__ == '__main__': 
  socketio.run(app) 

flask-socketio மேலே உள்ள குறியீடு துணுக்கில், சேவையகத்தை உருவாக்க நூலகத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம் WebSocket. ஒரு கிளையன்ட் ஒரு செய்தியை அனுப்பும்போது செயல்பாடு handle_message அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் ஒரு response நிகழ்வை வெளியிடுவதன் மூலம் சேவையகம் பதிலளிக்கிறது.

ஒருங்கிணைக்கிறது WebSocket _ FastAPI

படி 1: நூலகங்களை நிறுவவும்

பின்வரும் கட்டளையைப் பயன்படுத்தி நூலகங்களையும் fastapi நிறுவவும்: uvicorn

pip install fastapi uvicorn

படி 2: விண்ணப்பத்தை அமைக்கவும்

WebSocket பயன்பாட்டில் எவ்வாறு ஒருங்கிணைப்பது என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு இங்கே FastAPI:

from fastapi import FastAPI, WebSocket
from fastapi.responses import HTMLResponse 
 
app = FastAPI() 
 
@app.get('/') 
def get(): 
  return HTMLResponse(content=open("index.html").read()) 
 
@app.websocket("/ws") 
async def websocket_endpoint(websocket: WebSocket): 
  await websocket.accept() 
  while True: 
    data = await websocket.receive_text() 
    await websocket.send_text(f"Server received: {data}")

மேலே உள்ள குறியீடு துணுக்கில், நாங்கள் ஒரு சேவையகத்தை FastAPI உருவாக்கப் பயன்படுத்துகிறோம். WebSocket செயல்பாடு இணைப்புகளை websocket_endpoint ஏற்றுக்கொள்கிறது WebSocket, வாடிக்கையாளர்களால் அனுப்பப்பட்ட தரவைக் கேட்கிறது மற்றும் கிளையண்டிற்கு தரவை அனுப்புவதன் மூலம் பதிலளிக்கிறது.

முடிவுரை

நிகழ்நேர பயன்பாடுகள் மற்றும் சேவையகங்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இடையே இருதரப்பு தகவல்தொடர்புகளை உருவாக்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் போன்ற WebSocket பிரபலமான கட்டமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைக்கிறது. Flask FastAPI