Integrering WebSocket i Flask og FastAPI

WebSocket er en kraftig teknologi for å etablere toveis sanntidskommunikasjonskanaler mellom servere og klienter. Nedenfor er en guide for hvordan du integrerer WebSocket i to populære rammeverk, Flask og FastAPI.

Integrering WebSocket i Flask

Trinn 1: Installer biblioteker

Først må du installere bibliotekene flask og flask-socketio ved å bruke følgende kommando:

pip install Flask flask-socketio

Trinn 2: Konfigurer applikasjonen

Her er et eksempel på hvordan du integrerer WebSocket i en Flask applikasjon:

from flask import Flask, render_template 
from flask_socketio import SocketIO, emit 
 
app = Flask(__name__) 
socketio = SocketIO(app) 
 
@app.route('/') 
def index(): 
  return render_template('index.html') 
 
@socketio.on('message') 
def handle_message(message): 
  emit('response', {'data': message}) 
 
if __name__ == '__main__': 
  socketio.run(app) 

I kodebiten ovenfor bruker vi biblioteket flask-socketio til å lage en WebSocket server. Funksjonen handle_message kalles når en klient sender en melding, og serveren svarer ved å sende ut en response hendelse.

Integrering WebSocket i FastAPI

Trinn 1: Installer biblioteker

Installer bibliotekene fastapi og uvicorn ved å bruke følgende kommando:

pip install fastapi uvicorn

Trinn 2: Konfigurer applikasjonen

Her er et eksempel på hvordan du integrerer WebSocket i en FastAPI applikasjon:

from fastapi import FastAPI, WebSocket
from fastapi.responses import HTMLResponse 
 
app = FastAPI() 
 
@app.get('/') 
def get(): 
  return HTMLResponse(content=open("index.html").read()) 
 
@app.websocket("/ws") 
async def websocket_endpoint(websocket: WebSocket): 
  await websocket.accept() 
  while True: 
    data = await websocket.receive_text() 
    await websocket.send_text(f"Server received: {data}")

I kodebiten ovenfor bruker vi FastAPI til å lage en WebSocket server. Funksjonen websocket_endpoint aksepterer WebSocket tilkoblinger, lytter etter data sendt av klienter og svarer ved å sende data tilbake til klienten.

Konklusjon

Integrering WebSocket i populære rammeverk som Flask og FastAPI åpner opp muligheter for å lage sanntidsapplikasjoner og toveis kommunikasjon mellom servere og klienter.