கையாளுவதில் பிழை Express.js: பயனுள்ள உத்திகள் மற்றும் பதில் செய்திகள்

பயன்பாட்டு மேம்பாட்டின் போது, ​​ஒரு மென்மையான பயனர் அனுபவத்தை உறுதி செய்வதற்கும் எதிர்பாராத சிக்கல்களைத் தணிப்பதற்கும் பிழை கையாளுதல் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். சூழலில் Express.js, பிழைகளைக் கையாளவும் பயனர்களுக்கு பொருத்தமான பதில் செய்திகளை வழங்கவும் பல வழிகள் உள்ளன. இதை எப்படி அடைவது என்பதற்கான வழிகாட்டி இங்கே:

Middleware உலகளாவிய பிழை கையாளுதலுக்குப் பயன்படுத்துதல்

உங்கள் விண்ணப்பத்தின் அல்லது பிரதான கோப்பின் middleware இறுதியில் பின்வரும் குறியீட்டைச் சேர்ப்பதன் மூலம் உலகளாவிய பிழை கையாளுதலை உருவாக்கவும். app.js Express.js

app.use((err, req, res, next) => { 
 console.error(err.stack); 
 res.status(500).send('Something went wrong!'); 
}); 

குறிப்பிட்டவற்றுக்கான கையாளுதல் பிழைகள் Route

ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில், பிழைகளைப் பிடிக்கவும், பொருத்தமான பதில் செய்திகளை வழங்கவும்- பிளாக்கைப் route பயன்படுத்தலாம். try catch

app.get('/profile/:id', async(req, res) => { 
 try { 
  const user = await getUserById(req.params.id); 
  res.json(user); 
 } catch(error) { 
  res.status(404).send('User not found!'); 
 } 
}); 

மையப்படுத்தப்பட்ட பிழையைப் பயன்படுத்துதல் Middleware

middleware பலவற்றிலிருந்து வரும் பிழைகளைக் கையாள ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட பிழையை உருவாக்கவும் route.

app.use((req, res, next) => { 
 const error = new Error('Not found'); 
 error.status = 404; 
 next(error); 
}); 
 
app.use((err, req, res, next) => { 
 res.status(err.status || 500); 
 res.send(err.message || 'Something went wrong'); 
}); 

ஒத்திசைவற்ற பிழைகளைக் கையாளுதல்

ஒத்திசைவற்ற கையாளுதலின் விஷயத்தில், next உலகளாவிய பிழை கையாளுதலுக்கு பிழைகளை அனுப்ப முறையைப் பயன்படுத்தவும் middleware.

app.get('/data',(req, res, next) => { 
 fetchDataFromDatabase((err, data) => { 
  if(err) { 
   return next(err); 
  } 
  res.json(data); 
 }); 
}); 

 

முடிவுரை

பிழை கையாளுதல் என்பது பயன்பாட்டு வளர்ச்சியின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும் Express.js. பயன்படுத்துதல் middleware, குறிப்பிட்ட பிழைகளைக் கையாளுதல் மற்றும் பொருத்தமான பதில் செய்திகளை வழங்குவதன் மூலம், உங்கள் பயனர்களுக்கு மென்மையான மற்றும் நம்பகமான பயன்பாட்டு அனுபவத்தை உருவாக்கலாம்.