Working with Input Widgets in Flutter

Flutter cung cấp nhiều loại Widgets Input cho phép người dùng tương tác với ứng dụng của bạn. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng ba loại Widgets Input phổ biến trong Flutter: Button, TextField và Checkbox.

Button

Để tạo một Button trong Flutter, bạn có thể sử dụng Widgets như RaisedButton, FlatButton hoặc IconButton.

Ví dụ dưới đây sẽ hướng dẫn sử dụng RaisedButton:

RaisedButton(
 onPressed: () {
  // Xử lý khi nút được nhấn
 },
 child: Text('Nhấn vào đây'),
)

TextField

Để tạo một TextField trong Flutter, bạn có thể sử dụng Widget TextFormField.

Ví dụ dưới đây sẽ hướng dẫn tạo một ô nhập văn bản đơn giản:

TextFormField(
 onChanged: (value) {
  // Xử lý khi giá trị của ô nhập văn bản thay đổi
 },
 decoration: InputDecoration(
  labelText: 'Nhập thông tin',
 ),
)

Checkbox

Để tạo một Checkbox trong Flutter, bạn có thể sử dụng Widget Checkbox.

Ví dụ dưới đây sẽ hướng dẫn tạo một ô chọn đơn giản:

bool isChecked = false;

Checkbox(
 value: isChecked,
 onChanged: (value) {
  setState(() {
   isChecked = value;
  });
 },
)

 

Kết Luận

Như vậy, bạn đã biết cách thao tác với các loại Widgets Input phổ biến trong Flutter. Hãy sử dụng các Widgets này để tạo các thành phần tương tác và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn cho ứng dụng của bạn.