Bắt đầu với WebSocket trong Python

WebSocket là một giao thức cho phép giao tiếp hai chiều giữa máy chủ và máy khách thông qua một kết nối liên tục. Trong loạt bài viết này, chúng ta sẽ bắt đầu với việc làm quen với WebSocket trong Python.

Cài đặt Thư viện WebSocket

Trước hết, bạn cần cài đặt thư viện WebSocket phù hợp. Một số thư viện phổ biến bao gồm websockets, websocket-client, và autobahn.

pip install websockets

Tạo Máy chủ WebSocket Đơn giản

Hãy bắt đầu bằng việc tạo một máy chủ WebSocket đơn giản. Dưới đây là ví dụ sử dụng thư viện websockets:

import asyncio
import websockets

async def handle_client(websocket, path):
  async for message in websocket:
    await websocket.send("You said: " + message)

start_server = websockets.serve(handle_client, "localhost", 8765)

asyncio.get_event_loop().run_until_complete(start_server)
asyncio.get_event_loop().run_forever()

Tạo Kết nối WebSocket từ Máy khách

Sau khi máy chủ đã được tạo, bạn có thể tạo kết nối WebSocket từ máy khách:

import asyncio
import websockets

async def hello():
  uri = "ws://localhost:8765"
  async with websockets.connect(uri) as websocket:
    await websocket.send("Hello, WebSocket!")
    response = await websocket.recv()
    print(response)

asyncio.get_event_loop().run_until_complete(hello())

Bằng cách thực hiện những bước đơn giản như trên, bạn đã tiến xa hơn trong việc làm quen với WebSocket trong Python. Hãy tiếp tục khám phá và xây dựng các ứng dụng thú vị sử dụng giao thức mạnh mẽ này!